Zadzwoń

Audyty prawne / Due diligence

Audyty prawne / Due diligence

Nikt nie przepada za niemiłymi niespodziankami, a w szczególności osoby związane ze środowiskiem biznesowym. Stąd też prowadzenie badań kondycji prawno-finansowej celów inwestycyjnych stało się praktyką powszechną i niezbędną w procesie przeprowadzania transakcji handlowych, podczas których przed podjęciem ostatecznej decyzji powinieneś być świadom szczegółów działalności podmiotu gospodarczego, w którego działalność zamierzasz się zaangażować.

Świadomość potencjalnych konsekwencji danej transakcji jest szczególnie ważna podczas rozważania przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem, w tym np. fuzji i przejęć, transakcji joint venture oraz inwestycji kapitałowych, w przypadku których potencjalni nabywcy i darczyńcy finansowi muszą mieć dostęp do wszelkich danych dotyczących działalności gospodarczej oraz prawnego i finansowego stanu danego podmiotu.

Prawnicy związani z IMD Solicitors specjalizujący się w prawie spółek, którzy pracując w naszych biurach rozproszonych po całej Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, są w stanie przeprowadzić Cię przez cały proces prawnego due diligence i wesprzeć Cię w ocenie wartości proponowanej transakcji, w porównaniu z faktycznym lub przewidywanym ryzykiem na jakie byłbyś potencjalnie narażony.

Możemy pomóc niezależnie od tego, czy dany cel inwestycyjny jest przedsiębiorstwem o zasięgu krajowym, czy może międzynarodowym i od tego, czy życzysz sobie abyśmy pracowali nad tą transakcją samodzielnie lub we współpracy z księgowymi, doradcami podatkowymi oraz specjalistami IT.

Posiadamy szerokie doświadczenie branżowe i jesteśmy dumni z naszej szczególnej ekspertyzy w zarządzaniu procesem prawnego due diligence przeprowadzanego na potrzeby transakcji o charakterze międzynarodowym i transgranicznym.

W większości przypadków możesz liczyć na naszą pomoc w zamian za opłacenie z góry ustalonej opłaty zryczałtowanej, po czym rozpoczniemy nasze prace dążące do osiągnięcia ustalonego wspólnie celu.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy m.in.:

 • negocjowanie warunków umowy/oświadczenia o zachowaniu poufności, w celu dopilnowania żeby wszelkie poufne informacje ujawnione w trakcie przeprowadzania analizy due diligence były chronione;
 • stworzenie listy pytań, które zostaną uwzględnione w kwestionariuszu due diligence, aby móc następnie skupić się na pozyskiwaniu tych właśnie informacji, które będą niezbędne do podjęcia świadomej decyzji co do tego czy nabycie, zainwestowanie lub podjęcie współpracy z rozpatrywanym podmiotem jest opłacalne, a także do rozwiania wszelkich wątpliwości będących powodem do niepokoju;
 • współpracę w Twoim imieniu z nabywaną spółką pod kątem uzgodnienia jak będziemy mogli uzyskać odpowiedzi na nasze pytania oraz tego czy dowody w postaci dokumentów powinny zostać dostarczone w formie fizycznego pliku, czy może będą dodane do wirtualnego archiwum dokumentów;
 • zorganizowanie spotkania twarzą w twarz z zespołem kierowniczym i przeprowadzenie z nim wywiadu;
 • analizę istotnych danych i ocenę wynikających z niej wniosków;
 • wskazanie wszelkich kwestii, które wymagają dalszego dochodzenia lub takich, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla Twoich interesów i ambicji jeśli transakcja przebiegłaby bez ich uwzględnienia;
 • rekomendację najlepszych metod, przy których użyciu będziemy w stanie zarządzać i ograniczyć skądinąd nieuniknione ryzyko poprzez np. uzyskanie gwarancji oraz deklaracji odszkodowania od drugiej strony;
 • renegocjację wstępnie uzgodnionych warunków, w tym np. ceny nabycia lub kwoty inwestycji, przy założeniu że jest to strategia korzystna dla Twoich interesów w kontekście dostępnych nam informacji.

Do kwestii prawnych, które rozważymy należą:

 • ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego i compliance, w tym kwestii zawartych w umowie wspólników (akcjonariuszy) lub statucie spółki przejmowanej;
 • ustalenia dotyczące zatrudnienia, w tym warunki zatrudnienia pracowników oraz dyrektorów;
 • umowy handlowe zawarte z klientami i dostawcami;
 • warunki, na jakich zostały pozyskane lub przyznane jakiekolwiek licencje;
 • prawa własności intelektualnej oraz sposoby na ich ochronę;
 • metody i procedury zapewnienia zgodności z przepisami dot. ochrony danych oraz innymi wymogami regulacyjnymi;
 • trwające już oraz potencjalne spory, w tym spory z udziałem akcjonariuszy, spory w ramach zespołu zarządczego, spory pracownicze, spory umowne oraz spory dotyczące własności intelektualnej;
 • wszelkie godne uwagi zastrzeżenia dotyczące domniemanego łamania zasad uczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego;
 • wszelkie toczące się już postępowania sądowe.

Dlaczego powinieneś wybrać IMD Solicitors?

Zespół naszych prawników specjalizujących się w prawie spółek doskonale zna się na zarządzaniu analizą due diligence i świetnie rozumie jakie dane są ważne z perspektywy osoby podejmującej decyzję co do przeprowadzania rozważanej transakcji.

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy na czym powinniśmy się skupić i jakim kwestiom należy przyjrzeć się szczególnie blisko, choćby ze względu na ich podatność na wysokie ryzyko. Nasi prawnicy zidentyfikują i dokładnie przeanalizują wszelkie stojące pod znakiem zapytania zagadnienia.

Wiemy również kiedy problem ujawniony w trakcie analizy due diligence może zostać skutecznie rozwiązany lub przezwyciężony, a kiedy stwarza on realne zagrożenie, w którego przypadku najrozsądniejszym wyjściem byłoby przerwanie negocjacji i zrezygnowanie z przeprowadzania danej transakcji.

Ofertę naszych usług zaprojektowaliśmy z myślą o zapewnieniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie ich do Twoich potrzeb i skutecznej ocenie atrakcyjności rozpatrywanej oferty w celu upewnienia się, że Twój czas, pieniądze i wspólny wysiłek włożone w analizę due diligence są współmierne do potencjalnych korzyści, stopnia skomplikowania oraz wagi danej transakcji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji na temat oferowanych przez nas usług, prosimy o kontakt z Olexandrem Kyrychenko lub Marcinem Durlakiem pod numerem 0330 107 0106 lub drogą mailową na business@imd.co.uk.

(0044) 330 107 0106
Audyty prawne / Due diligence

Nasi eksperci:

Więcej rozwiązań